Zoeksuggesties

{{{name}}}

Product suggesties

{{{name}}}

Categorie suggesties

{{{name}}}Nieuw
Aanmelden voor de Nieuwsbrief

Algemene voorwaarden Blount GMBH

Kopen zonder risico

Uw bestelling wordt snel verwerkt:

KOX levert via DHL en Post NL aan ieder geldig adres in Nederland. Onze aanbiedingen gelden slechts zolang de voorraad strekt. Anders doen wij ons best om voor artikelen, die uitverkocht zijn, een in prijs en kwaliteit minstens gelijkwaardig artikel te leveren. In geval van eventueel noodzakelijke deelleveringen dragen wij de daardoor onstane bijkomende verzendkosten.

Dit zijn uw verzenkosten:

Voor binnenlandse bestellingen bedragen de porto- en verpakkingskosten per bestelling EUR 7,26 (EUR 6,00 zonder BTW.). Wij verzoeken u vriendelijk om de portokosten voor leveringen in het buitenland na te vragen via tel: 0800 096 69 66. De levering kan met behulp van meerdere paketten plaatsvinden, als dit op grond van het volume, het gewicht of de aard van de artikelen noodzakelijk is.

Betaling:

De koopprijs en de verzendkosten dienen per creditcard of door middel van vooruitbetaling te worden voldaan.

Prijzen:

Sinds 1 oktober 2019 gelden alle op het internet en in de catalogus 2019/2020 genoemde prijzen. Alle eerdere catalogi en prospectussen evenals de daarin genoemde prijzen zijn ongeldig geworden. Onze catalogus blijft geldig totdat er een nieuwere catalogus is verschenen, echter uiterlijk tot en met september 2020.

Transportschade:

Mocht u bij de bezorging transportschade aan de verpakking van de goederen constateren, dan verzoeken wij u om te weigeren om deze in ontvangst te nemen en om ons zo snel mogelijk te informeren. Verdere duidelijk zichtbare transportschades dienen binnen uiterlijk 3 dagen na ontvangst van de artikelen bij ons te worden geclaimd.

Het retourneren van goederen:

Als u het product wilt omruilen, adreskunt u deze verzendkostenvrij aan ons retour sturen. Noteeren a.u.b. voor welk product uw artikel wilt omruilen of dat u uw geld terug willt hebben en dan op welk IBAN nummer.

Verpakking:

De verpakking is op de betreffende goederen afgestemd. Indien u de goederen wilt opsturen, is de originele verpakking een goede bescherming tegen transportbeschadigingen. Wij raden u derhalve aan om de orginele verpakking voor dergelijke gevallen te bewaren.

Algemene voorwaarden Blount GmbH - KOX Partners voor de Bosbouw en Tuin, stand oktober 2019:

 • 1. Toepasselijkheid, consumenten, ondernemers

  • 1.1. Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing voor klanten, die in de hoedanigheid van consument handelen, als ook voor klanten, die in de hoedanigheid van ondernemer, publiekrechtelijk lichaam en zelfstandig bestuursorgaan handelen. Een consument is iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Een ondernemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
  • 1.2. Handelt de klant in de hoedanigheid van ondernemer, dan geldt verder: op alle - ook toekomstige - leveringen en prestaties zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Afwijkende of aanvullende voorwaarden van de klant zijn voor ons niet-bindend, ook wanneer we hier in afzonderlijke gevallen geen bezwaar tegen maken.

   1.3. Eventuele afwijkingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.
 • 2. Totstandkoming van de overeenkomst

  • 2.1. Onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend.
  • 2.2. Bestellingen worden door ons pas aangenomen, als we deze bevestigd hebben; het uitvoeren van de levering en de ontvangst door de klant van een afleveringsbewijs of een factuur gelden als een dergelijke bevestiging.
  • 2.3. De klant heeft de plicht om de informatie over onze producten onder eigen verantwoordelijkheid op volledigheid, juistheid en geschiktheid voor de door hem geplande gebruiksdoeleinden te toetsen.
 • 3. Herroepingsrecht voor consumenten

  Consumenten hebben een herroepingsrecht onder voorbehoud dat de consument een natuurlijke persoon is, die rechtsgeldige koopovereenkomsten afsluit voor doeleinden die in overwegende mate buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen:

  Instructies voor herroepingsrecht

  U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen te herroepen zonder opgaaf van redenen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag

  • waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst genomen heeft, wanneer u een artikel of meerdere artikelen tegelijk besteld hebt en het artikel of meerdere artikelen tegelijk afgeleverd wordt of worden;
  • waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst genomen heeft, wanneer u meerdere artikelen tegelijk besteld hebt en de artikelen apart van elkaar afgeleverd worden.

  Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht moet u ons (Blount GmbH, KOX - Partners voor de Bosbouw en Tuin, Postbus 69, 7120 AB Aalten, Tel.: 0800. 096 69 66, E-Mail: service-nl@kox.eu) door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, een fax of een e-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het voorbeeldformulier voor herroepingen gebruiken. Dit is echter niet verplicht. Maakt u gebruik van deze mogelijkheid, dan ontvangt u van ons per omgaande (bijv. via e-mail) een bevestiging van ontvangst van een dergelijke herroeping.

  Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende, wanneer de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verzonden is.

  Herroepingsrecht

  Wanneer u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, incl. de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die resulteren uit het feit dat u hebt gekozen voor een andere verzendwijze dan de door ons aangeboden voordeligste standaardlevering), per omgaande en ten laatste binnen veertien dagen na de dag waarop uw herroeping van de overeenkomst door ons ontvangen werd, terug te betalen. Voor deze restitutie gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is. In dit geval worden voor u deze restitutie kosten in rekening gebracht.

  Wij kunnen de restitutie weigeren tot wij de goederen terug hebben ontvangen of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen retour hebt gezonden. De als eerste gerealiseerde van deze beide opties is maatgevend.

  U dient de goederen per omgaande en in alle gevallen ten laatste binnen 14 dagen na de dag waarop u ons over de herroeping van de overeenkomst genformeerd hebt, naar ons retour te zenden of deze aan ons over te dragen. Aan de gestelde termijn is voldaan, wanneer u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor de retourzending van de goederen.

  U bent uitsluitend aansprakelijk voor een eventueel waardeverlies van de goederen, wanneer dit waardeverlies te herleiden is tot een omgang met de goederen die verder gegaan is dan strikt noodzakelijk is om de aard, eigenschappen en werkingswijze van de goederen vast te stellen.

 • 4. Levering

  • 4.1. Indien de klant in de hoedanigheid van consument handelt, gaat het risico op hem over, zodra de levering aan hem is overhandigd. Handelt de klant in de hoedanigheid van ondernemer, dan gaat het risico op hem over, zodra wij de levering aan de expediteur, de vrachtvervoerder of een andere voor de uitvoering van de verzending aangewezen persoon of organisatie hebben uitgeleverd.
  • 4.2. De aangegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen.

   4.3. Indien een artikel niet beschikbaar is, zullen wij de klant informeren over het feit dat het artikel niet beschikbaar is en een reeds geleverde tegenprestatie onmiddellijk restitueren.
 • 5. Betaling, eigendomsvoorbehoud

  Onze vorderingen dienen zonder aftrek te worden voldaan in EURO. Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de klant alle verplichtingen uit de met ons gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Tot aan de eigendomsoverdracht mogen de door ons geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant heeft niet het recht om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 • 6. Verrekening en retentie

  De klant, die niet in de hoedanigheid van consument handelt, is nooit tot verrekening of retentie gerechtigd.

 • 7. Vorderingen uit hoofde van non-conformiteit

  • 7.1. In geval van gebreken heeft de klant de rechten die uit de wet voortvloeien.
  • 7.2. Handelt de klant in de hoedanigheid van ondernemer, dan geldt voorts De klant heeft de in het handelsrecht gebruikelijke onderzoeks- en klantplichten. Leveringen dienen, ook wanneer ze niet-essentiele gebreken vertonen, door de klant in ontvangst te worden genomen. De verjaringstermijn voor vorderingen van de klant uit hoofde van non-conformiteit bedraagt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn een jaar.
 • 8. Aansprakelijkheid

  • 8.1. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade, indien de schade te wijten is aan onze opzet of grove schuld. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade - op grond van welke rechtsgrond dan ook - of gevolgschade. Een en ander laat de dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid onverlet.
  • {!WS-SubShopID(06-aa-m,05-aa-m)}
  • 8.2. Indien de klant in de hoedanigheid van ondernemer handelt, dan is onze aansprakelijkheid in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag uitgekeerd door zijn verzekeraar in voorkomend geval.
  • 8.3. Handelt de klant in de hoedanigheid van ondernemer, dan geldt voorts: de verjaringstermijn voor vorderingen van de klant uit hoofde van aansprakelijkheid, bedraagt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een jaar.
 • 9. Toepasselijk recht, forumkeuze, overige bepalingen

  • 9.1. Het Nederlandse recht is van toepassing; die toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten
  • 9.2. Voor kennisneming van geschillen, die voortvloeien uit een met ons gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de volgens de Nederlandse wet bevoegde rechter bevoegd.
  • 9.3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens bepaalde volledig van toepassing.
 • 10. Geschenk- en tegoedbonnen

  Wij hanteren cadeau- en tegoedbonnen. Cadeaubonnen zijn waardebonnen die u bij ons kunt kopen. Tegoedbonnen zijn waardebonnen die u niet kunt kopen, maar die we bijvoorbeeld in het kader van een promotiecampagne uitgeven. Deze bonnen gelden slechts voor bepaalde tijd. Wij wijzen u er op dat er verschillende voorwaarden gelden voor cadeau- en tegoedbonnen. Daarnaast zijn ze niet voor alle artikelen in te wisselen.

  Inleveren van tegoedbonnen

  Tegoedbonnen zijn uitsluitend geldig tijdens de aangegeven periode en kunnen slechts eenmaal per persoon en per bestelling ingewisseld worden. Sommige producten kunnen niet aangeschaft worden met behulp van een tegoedbon. Tegoedbonnen kunnen uitsluitend ingewisseld worden voordat de bestelling voltooid is. Verrekening achteraf kan niet plaatsvinden. Tegoedbonnen kunnen niet ingewisseld worden tegen contant geld en mogen niet overgedragen worden aan derden. Het is niet toegestaan meerdere tegoedbonnen met elkaar te combineren. Wanneer u tijdens uw aankoop een tegoedbon ingewisseld heeft en uw bestelling retourneert, behouden wij ons het recht voor de normale prijs te hanteren.

 • 11. Platform voor de online beslechtingn

  De EU ontwikkeld een platform voor de online beslechting van geschillen (OS Platform). Dit Platform vind u onder https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een arbitrageprocedure voor een bemiddelingsinstantie voor consumenten.

Informatie met betrekking tot de EU-DSGVO

Ons bedrijf onderzoekt regelmatig in bepaalde situaties die voor de onderneming van belang zijn, bij het afsluiten van een koopcontract, de kreditwaardigheid van de klant. Hiervoor ontvangen informatie en werken we samen met de organisatie Creditreform Bonisversum GmbH, Hellersbergstrae 11, 41460 Neuss, in Duitsland. Voor deze doeleinden verstrekken we uw naam en contactgegeves aan Creditreform Boniversum GmbH. Deze informatie vindt u terug in art. 14 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Informatie over het verwerken van gegevens door Creditreform Boniversum vindt u via de volgende link: www.boniversum.de/EU-DSGVO

naar de gegevensbescherming

Overige inhoud

terug